Note: You are using Internet Explorer 11, which may have display errors, we recommend using a browser such as Mozilla Firefox, Google Chrome, Microsoft Edge or Safari

Disclaimer

Bedrijfsinfo

Sto NV

Z.5 Mollem 43

1730 Asse


Telefoon: +32 2 453 01 10

Fax: +32 2 453 03 01


BTW-nummer:

BE 445 962 448


Managing Director:

Gino Gailliaert


Verantwoordelijke website:

Barbara Lonneux

Algemene verkoopsvoorwaarden

Artikel 1 Algemeen

Deze algemene verkoops- en leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op alle offertes en handelsovereenkomsten, alsmede op de door Sto al dan niet gratis verleende diensten, zowel met de directe klanten-aankopers, alsmede de met eindgebruiker van het product, als andere betrokken partijen zoals architecten, studiebureaus, voorschrijvers, hoofdaannemers, … nader genoemd ‘wederpartij’. Deze algemene verkoopsvoorwaarden worden verondersteld gekend te zijn door de wederpartij. De ontstentenis van enige reactie binnen de acht dagen na de allereerste kennisname zal de tegenstelbaarheid teweeg brengen en dit ook voor de navolgende overeenkomsten. Deze algemene verkoopsvoorwaarden hebben absolute voorrang op de bestel- en/of inkoopvoorwaarden van de wederpartij, zelfs indien deze laatste het tegenovergestelde bedingen.


Artikel 2 Offertes en aanbiedingen

Alle offertes en aanbiedingen van Sto zijn geldig voor 2 maanden behalve indien anders vermeld. Daarna is Sto niet meer gehouden aan haar aanbod.

De door Sto geoffreerde prijzen zijn richtprijzen, exclusief BTW. De in de offertes, vermelde aanbiedingen, prijsopgaven en opdrachtbevestigingen worden gedaan op basis van de op dat tijdstip geldende prijzen en specificaties. Sto is niet gehouden de overeenkomst uit te voeren tegen een in de offerte, opdrachtbevestiging vermelde prijs, indien deze prijs berust op een kennelijke druk- of schrijffout, of calculatiefout.


Artikel 3 Overeenkomsten

Vóór de uitvoering van de overeenkomst heeft Sto het recht, zekerheid te verlangen omtrent de kredietwaardigheid van de tegenpartij. Indien deze onvoldoende is gebleken, kan kontante betaling worden geeist.


Artikel 4 Levertijden

Een vertraging in levering kan in geen geval aanleiding geven tot annulatie der bestelling, noch tot schadevergoeding in welke vorm dan ook, tenzij zulks uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen.


Artikel 5 Levering en risico

Indien uitdrukkelijk franco levering is overeengekomen, reizen de goederen voor rekening en risico van Sto. In de andere gevallen reizen de goederen voor rekening en risico van wederpartij. Indien bij transport voor risico van Sto beschadigingen en/of gebreken, die bij aankomst van de goederen kunnen worden geconstateerd, niet direct op de daarbij behorende vrachtbrief, afleveringsbon of soortgelijk document worden aangetekend, is Sto daarvoor niet aansprakelijk. De goederen worden geacht door Sto te zijn geleverd en door de wederpartij te zijn aanvaard:

a. Bij levering af magazijn, zodra de goederen in of op de vervoermiddelen zijn geladen;

b. Bij franco levering, zodra de goederen ter plaatse zijn geleverd en gelost.

Bij franco-levering behoeft Sto de goederen niet verder te vervoeren dan tot waar het voertuig over een behoorlijk berijdbaar en veilig (gemaakt) terrein kan komen. De levering vindt steeds plaats naast het voertuig, waar de wederpartij verplicht is de goederen direct in ontvangst te nemen.

Artikel 6 Reclamaties

Een bij de aflevering van goederen verstrekte vrachtbrief, afleveringsbon of soortgelijk document, wordt geacht de hoeveelheid en de juiste aard van de goederen weer te geven. Iedere klacht, om geldig te zijn, dient aangetekend en ten laatste binnen de 8 dagen volgend op de ontvangst der goederen bij Sto ingediend te worden. De wederpartij heeft de plicht de afgeleverde goederen te controleren, onder meer op kleurcodering, technische specificaties alsmede dat de afgeleverde bestelling overeenkomt met het door de wederpartij bestelde materiaal, alvorens de goederen te verwerken. Als en voor zover de wederpartij de goederen geheel of gedeeltelijk heeft verwerkt, wordt het geleverde als goedgekeurd beschouwd, behoudens tegenbewijs te leveren door de wederpartij. Reclamaties van verborgen gebreken in de geleverde zaken dienen, gezien hun aard en het doel waarvoor zij worden verwerkt, terstond na ontdekking ervan, echter uiterlijk binnen 8 werkdagen nadien schriftelijk aan Sto te worden gemeld, zodat Sto in de gelegenheid wordt gesteld de geleverde partij te laten onderzoeken. Indien een klacht gegrond is, zal Sto naar keuze overgaan, hetzij tot gratis levering van vervangende producten, hetzij tot betaling van een schadevergoeding met inachtneming van het onder artikel 8  bepaalde. De rechtsvordering uit hoofde van een toerekenbare tekortkoming is niet ontvankelijk indien zij wordt ingesteld na verloop van twee jaren na datum van de door Sto afgeleverde goederen.


Artikel 7 Aansprakelijkheid

Sto is slechts aansprakelijk voor directe schade geleden door de wederpartij, die het rechtstreeks en uitsluitend gevolg is van de schuld van Sto. Sto is nimmer aansprakelijk voor gevolgschade en indirecte bedrijfsschade, stagnatieschade, vertraging van de bouw, zogenaamde uitbouwschade, verlies van orders, winstderving, beredderingskosten en dergelijke, alles in de meeste ruime zin van het woord.


Artikel 8 Overmacht

Sto is niet aansprakelijk voor niet, niet-tijdige of gebrekkige nakoming van haar verplichtingen voor zover dit het gevolg is van overmacht.

Onder overmacht wordt verstaan: een tekortkoming van Sto die haar niet kan worden toegerekend, zoals onder meer: oorlog, oorlogsdreiging, staat van beleg, mobilisatie, overstroming, brand, explosies, bedrijfsbezetting, werkstaking, niet of niet-tijdige leveringen door leveranciers/producten van Sto, al dan niet door de wederpartij voorgeschreven, vervoersproblemen, nieuwe wetten, regelingen of besluiten van overheden welke levering of te verlenen dienst aan de wederpartij of een ander voor wie de zaken/diensten bestemd zijn, belemmeren. In geval van overmacht heeft Sto het recht om naar keuze, zonder rechterlijke tussenkomst, of de levering of dienst op te schorten tot na de overmacht, of de overeenkomst geheel of gedeeltelijk ontbonden te verklaren, zonder gehouden te zijn tot het betalen van schadevergoeding.


Artikel 9 Betalingsvoorwaarden, eigendomsvoorbehoud

Behoudens tegenstrijdige bepalingen, zijn onze facturen betaalbaar te Asse, 30 dagen einde maand na factuurdatum. Er wordt van dit recht niet afgezien door het trekken van een wissel op de koper. In geval van laattijdige betaling, zal er van rechtswege en zonder ingebrekestelling een verwijlintrest van 12% per jaar vanaf de datum van vervaldag aangerekend worden op het totaal bedrag van de eisbaar geworden schuldvordering. Daarenboven zal er een bedrag van 12% op de eisbaar geworden schuldvordering met een minimum van 25 Euro, en dit van rechtswege en zonder ingebrekestelling, onherleidbaar ten titel van forfaitaire vergoeding aangerekend worden. De handelswaar blijft eigendom van Sto tot volledige betaling van de prijs. De niet-betaling op zijn vervaldag van één enkele factuur maakt het verschuldigd saldo van al de andere, zelfs niet vervallen facturen, van rechtsweg onmiddellijk opeisbaar. De wederpartij is bevoegd de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken, indien en voor zover noodzakelijk, door te verkopen uitsluitend in het kader van een normale uitoefening van diens bedrijf. De wederpartij is gehouden deze zaken eveneens slechts onder beding van eigendomsvoorbehoud, overeenkomstig het bepaalde in dit artikel, te leveren. Indien volledige nakoming van de verplichtingen van de wederpartij redelijkerwijze niet meer mogelijk of te verwachten is, is afnemer gehouden een op handen zijnde verkoop terstond en schriftelijk aan Sto te melden.


Artikel 10 Plaatsingsvoorschriften en werfbezoeken

Plaatsingsvoorschriften dienen door de wederpartij te worden doorgenomen vóór aanvang van de werken. Elk werfbezoek, doorgaans op initiatief van de wederpartij (eindgebruiker, architect, verwerker, ..) is te beschouwen als dienstverlening van Sto. Elk werf- of bezoekverslag van Sto is een momentopname naar aanleiding van sporadische werfbezoeken.

Informatie en inlichtingen worden te goeder trouw gegeven maar kunnen niet tegen Sto worden gebruikt. Sto heeft verder geen adviserende functie en werfbezoeken door haar afgevaardigden brengen haar verantwoordelijkheid niet mee. Plaatsingsvoorschriften opgenomen in de bestekbeschrijvingen ofwerfbezoeken door Sto doen niets af aan de controleplicht en het werftoezicht waartoe de architect in zijn functie is gehouden. De wederpartij die de goederen verwerkt dient zich in elk geval te houden aan de regels van goed vakmanschap en is daarvoor de enige verantwoordelijke, en zal in geval van betwisting als enige partij verantwoordelijk worden gesteld.


Artikel 11 Garantie

De systemen van Sto dienen te worden aangebracht volgens debestekbeschrijvingen van Sto. Elke uitvoering die afwijkt van deze bestekbeschrijvingen doet elke garantie vervallen en ontslaat leverancier Sto van zijn verantwoordelijkheid. Afwijkingen aan deze voorschriften zijn niet toegestaan behoudens indien schriftelijk een andere werkwijze wordt vastgelegd tussen Sto en de wederpartij.


Artikel 12 Ontbinding

De overeenkomst en/of opdracht inzake het verlenen van diensten eindigt tussentijds onmiddellijk en van rechtswege indien de wederpartij in staat van faillissement of gerechtelijk akkoord geraakt, beslag op zijn zaken wordt gelegd, zijn bedrijf of beroep staakt, en welke gevallen Sto een direct opeisbare vordering op de wederpartij heeft als overeenkomt met de stand van de uitvoering van de handelsovereenkomst.


Artikel 13 Bijzondere voorwaarden

De wederpartij zal Sto vrijwaren voor alle aanspraken van derden die mogelijk voortvloeien uit het gebruik van de verwerkte en door Sto afgeleverde zaken, dit alles in de meest ruime zin van het woord. De wederpartij is niet bevoegd zijn aan de overeenkomst met Sto te ontlenen rechten dan wel uit dergelijke overeenkomsten voortvloeiende verplichtingen aan derden over te dragen.


Artikel 14 Toepasselijk recht/geschillen

Alle met Sto aangegane overeenkomsten dan wel door haar verleende diensten, uitgevoerde opdrachten, worden beheerst door het Belgisch recht, waarop deze algemene voorwaarden als aanvulling en voor zover bepalingen van dwingend karakter zich daar niet tegen verzetten, als afwijking gelden. Alle geschillen vallen onder de bevoegdheid van de Rechtbanken te Brussel, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald.